§1 Uczestnictwo w zajęciach

  1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole BKF jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy prawnych opiekunów.
  2. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.
  3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzysząc nie mają prawa przebywać na sali fitness.
  4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu.
  5. Zajęcia w grupach odbywają się od 8-15 osób na sali. W sytuacji niewystarczającej ilości osób studio ma prawo odwołać zajęcia.
  6. Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się do prowadzącego BKF w celu weryfikacji płatności.
  7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę fitness lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
  8. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii- pierścionki, bransoletki, piercing itp.
  9. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
  10. Przed i po każdymi zajęciami uczestnik ma obowiązek zgłosić uszkodzony sprzęt.
  11. Zabrania się, by uczestnik sam bez akceptacji instruktora montował sprzęt.
  12. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.
  13. BKF jak i instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli osoba nie przestrzega regulaminu zajęć, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie regulamin. Osoba wykluczona z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia.

§2 Nieobecność na zajęciach

  1. Osoba posiadająca karnet, będzie miała zdjęte jedno wejście z karnetu, w przypadku wejść jednorazowych osoba poniesie koszt jednorazowych zajęć. W przypadku kursów warunki opisane są w regulaminie kursów.

§3 Płatności

  1. . Uczestnikami zajęć i kursów, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem.
  2. BKF zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na portalach społecznościowych BKF oraz na stronie internetowej www.bodykiller.pl
  3. Istnieje kilka form płatności za zajęcia, kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość najdogodniejszej dla siebie formy płatności: pojedyncze wejście, karnet na 4 wejścia, karnet na 8 wejść, opłata za kurs..
  4. Opłaty można dokonać gotówką, przelewem (za potwierdzeniem przelewu).

§4 Bezpieczeństwo

  1. BKF nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy BKF i osób działających z ramienia BKF.
  2. Za mienie uczestników zajęć BKF nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Zabrania się przebywania na sali fitness bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
  4. Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać ćwiczeń bez asekuracji lub wiedzy Instruktora, chyba że instruktor potwierdzi że uczestnik zajęć może dane ćwiczenie wykonać.
  5. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. BKF nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
  6. Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży zobligowane są do poinformowania o tym fakcie instruktora.
  7. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia.
  8. Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje ćwiczenia na własną odpowiedzialność.
  9. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
  10. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę fitness jedzenia i ciepłych napoi.
  11. Osoby przebywająca na terenie BKF zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia BKF i innych uczestników zajęć.
  12. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studia.
  13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
  14. Na terenie BKF obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

§5 Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

  1. Istnienie grupy warunkuje liczba kursantów uczęszczających regularnie na zajęcia.
  2. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu BKF ma prawo rozwiązać grupę i odwołać zajęcia. W takim przypadku BKF zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
  3. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora BKF ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
  4. W sytuacjach losowych BKF ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
  5. Klient może odwołać rezerwację własną na zajęcia w BKF najpóźniej na DZIEŃ przed zajęciami. Rezerwacje odwołane po tym terminie podlegają weryfikacji a BKF zastrzega sobie prawo do potrącenia wejścia za nieterminowe odwołanie rezerwacji.
  6. BKF ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na portalach społecznościowych BKF i na stronie internetowej www.bodykiller.pl
  7. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody BKF, wszystkich uczestników i instruktora.

§6 Sprawy ogólne

Uczestnik zajęć prowadzonych w BKF wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez BKF i jego patronów.
Uczestnik zajęć oraz imprez organizowanych w BKF wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w internecie – stronie internetowej BKF, portalach społecznościowych BKF itd. Udostępnione zdjęcia są wrzucone do internetu nieodwracalnie.
Uczestnik zajęć BKF wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BKF, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.